top of page


Visina i izračun iznosa mjesečne naknade za odvoz smeća izvršeni su na temelju Odluke o visini cijene i načinu plaćanja, prikupljanju, odvoza i deponiranja komunalnog otpada Ur. broj: 01-02-929/05. objavljene u Službenom glasniku Grada Mostara

Comments


bottom of page