top of page

Odvoz krupnog otpada (stari namještaj, kućanski aparati, vrtni, biljni otpad i sl.) obavlja se u dogovoru sa građanima na posebne dane u mjesecu kada građani mogu odložiti krupni otpad pored kontejnera za komunalni otpad.Firme i građani mogu zatražiti uslugu iznajmljivanja kontejnera i odvoza građevinskog otpada od renoviranja stanova na slijedeće brojeve telefona:

JP Parkovi - 063 314 362 (kontakt osoba Gordana Šarić)

Građani su dužni pridržavati se navedenog u protivnom ,novčanom kaznom od 100- 500 KM kaznit će se građanin:

Ako oštećuje posude za otpad, ulijeva u njih tekućinu, baca žeravicu ili vrući pepeo, ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično (čl.123.,st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada Mostara,br.06/05)

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati : papirnu ambalažu iz trgovačkih, ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata; otpad iz mesnica i trgovina mesom i mesnim prerađevinama ; otpad iz zdravstvenih ustanova. Navedeni poslovni subjekti trebaju sklopiti posebne sporazume s ovlaštenim operaterima koji zbrinjavaju navedene vrste otpada i odlagati ga odvojeno od komunalnog otpada u sklopu svojih poslovnih prostora.

Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kaznit će se poduzeće, druga pravna ustanova, ili pravna osoba, a kaznom od 200 do 1000 KM odgovorna osoba u tim ustanovama , ukoliko ne postupaju sa otpadom na propisani način (čl. 81,82,83 u skladu sa čl.122. st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada Mostara, br. 06/05)


Napominjemo kako je zabranjeno i kažnjivo odlagati glomazni otpad na javnim površinama, a za sve Vaše potrebe stojimo Vam na raspolaganju

Comments


bottom of page